BREEAM: Duurzaam bouwen | september

Duurzaamheid heeft voor LRC BV tijdens het gehele traject een belangrijke rol gespeeld. Om dit ook vast te leggen is er voor de kantoren en winkels gekozen voor BREEAM-NL certificering. Een Nederlandse certificeringsmethodiek voor duurzame gebouwen. De haalbaarheid van de BREEAM-methode is al in een vroeg stadium bepaald door middel van assessments.

De BREEAM-NL certificering

Voor de kantoren is een drie sterren certificering (“very good”) beoogd en voor de winkels is dat een twee sterren certificering (“good”). Door betrokken partijen (LRC BV, architecten, adviseurs, aannemers en huurders) wordt gezamenlijk ingezet op duurzaamheid gedurende het hele proces, vanaf ontwerp tot en met de inrichting van de winkels en kantoren.In 2016 heeft LRC BV de resterende 9 ontwerpcertificaten (allen een “very good”) van de DGBC ontvangen. In totaal heeft LRC BV 10 BREEAM-NL ontwerpcertificaten ontvangen. De ontwerpcertificaten betreffen kantoren en de winkels en zijn per bouwblok uitgegeven.

Duurzaamheid tijdens de bouw

Vanaf de start van de bouw (medio 2014) zijn de aannemers van de diverse percelen eraan gehouden zich in te spannen het werk milieubewust en duurzaam te realiseren conform de eisen van de BREEAM. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het scheiden van afval, het gebruik van duurzaam materiaal en het verbruik van water en energie.

Registratie en monitoring

Tijdens de gehele bouwfase worden de inspanningen die worden gedaan om duurzaam te bouwen gemonitord en geregistreerd. Dit, met betrekking tot de belangrijke bouwplaats gerelateerde onderdelen van BREEAM, zijnde de credits MAN-2, MAN-3 en WASTE-1. Enkele voorbeelden van onderdelen die geregistreerd en gemonitord worden:

 • Afval
 • Waterverbruik
 • Energieverbruik
 • Te verwachten bouwoverlast (geluid, stof, etc)
 • Rittenregistratie
 • Waarborging kwaliteit gevels

Duurzame bereikbaarheid en voorzieningen

De locatie Leidsche Rijn Centrum ligt nabij het station Leidsche Rijn en het busstation. Dit geeft goede scores op het gebied van bereikbaarheid en voorzieningen. De overige scores worden behaald met een omvangrijk pakket aan maatregelen o.a.;

 • Energie zuinige liften en roltrappen,
 • Hoogfrequente en/of LED verlichting,
 • Waterbesparende voorzieningen, lekdetectie,
 • Toepassen duurzame energie, warmte en koude opslag
 • PV-panelen op de daken
 • Info schermen met naast reclame ook algemene informatie over bijvoorbeeld het stadscentrum, het weer en het openbaar vervoer,
 • Ecologische voorzieningen, zoals binnentuinen. Mitigerende maatregelen voor de vleermuis en zwaluwgier,
 • Commissioning installaties
 • Toepassen duurzame bouwmaterialen

Energiezuinige winkels en kantoren

De BREEAM-NL certificering van Leidsche Rijn Centrum omhelst een tiental certificaten. Er zijn certificaten per functie (kantoren of winkels) en per gebouwblok. De kantoren worden afgebouwd, opgeleverd en voldoen aan de BREEAM 3*. De winkels worden casco opgeleverd en voldoen aan de BREEAM 2*. Alle winkelunits maken ook onderdeel uit van de certificering. Dit betekent dat de huurders hun eigen installatie en bouwkundige afwerking aanbrengen. Deze moet uiteraard ook voldoen aan de eisen die er gesteld zijn t.a.v. BREEAM-NL. Op dit moment is het ontwerpproces met de huurders c.q. winkeliers in volle gang en de afbouw van de winkels zal vanaf maart 2018 starten.

Wil je meer weten over BREEAM? Neem dan een kijkje op www.breeam.nl.