BREEAM: Duurzaam bouwen | december

Duurzaamheid heeft voor LRC BV tijdens het gehele traject een belangrijke rol gespeeld. Om dit ook vast te leggen is er voor de kantoren en winkels gekozen voor BREEAM-NL certificering. Een Nederlandse certificeringsmethodiek voor duurzame gebouwen. De haalbaarheid van de BREEAM-methode is al in een vroeg stadium bepaald door middel van assessments.

Update BREAAM LRC december 2018

Algemeen BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen en is ontwikkeld door advies- en onderzoeksbureau BRE (Building Research Establishment) uit het Verenigd Koninkrijk. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Inmiddels wordt BREEAM in tientallen landen toegepast en zijn er inmiddels meer dan 200.000 gebouwen gecertificeerd.

In Nederland heeft DGBC (Dutch Green Building Council) een Nederlandse BREEAM-keurmerk opgericht: BREEAM-NL. Ze introduceerden in 2009 hun eerste keurmerk: BREEAM-NL Nieuwbouw.

BREEAM-NL waardeert de mate van duurzaamheid van een project in 5 klassen, te weten: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. In tegenstelling tot andere duurzame meetlatten is BREEAM een onafhankelijk certificaat.

BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM_NL Nieuwbouw kan gebruikt worden voor: kantoren, winkels, scholen, bedrijfsgebouwen anders dan kantoren en woningen. BREEAM-NL Nieuwbouw beoordeelt op negen onderdelen, te weten: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12.5%), afval (7.5), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%). (Klik hier voor de beoordelingsrichtlijn.)

Leidsche Rijn Centrum (LRC)

Duurzaamheid heeft voor LRC BV tijdens het gehele traject een belangrijke rol gespeeld. Om dit ook vast te leggen is er voor de kantoren en winkels gekozen voor BREEAM-NL certificering. Een Nederlandse certificeringsmethodiek voor duurzame gebouwen. De haalbaarheid van de BREEAM- methode is d.m.v. assessments al in een vroeg stadium bepaald. Voor de kantoren is dat een “very good” c.q. een 3* en voor de winkels een “good” of te wel een 2* certificering beoogd. Door betrokken partijen (LRC BV, architecten, adviseurs, aannemers en huurders) wordt gezamenlijkheid ingezet op duurzaamheid en behelst het hele proces vanaf ontwerp t/m de inrichting van de winkels en kantoren.

In 2016 heeft LRC BV de resterende 9 ontwerpcertificaten (allen een “very good” c.q. 3*) van de DGBC ontvangen. Totaal heeft LRC BV 10 BREEAM-NL ontwerpcertificaten ontvangen. De ontwerpcertificaten betreffen de kantoren en de winkels en zijn per bouwblok uitgegeven.

Vanaf de start van de bouw (medio 2014) zijn de aannemers van de diverse percelen er aan gehouden zich in te spannen het werk milieubewust en duurzaam te realiseren conform de eisen van de BREEAM. Gekeken wordt hierbij bijvoorbeeld naar:

 • scheiden van afval
 • gebruik duurzaam materiaal
 • verbruik water en energie.

  Tijdens de gehele bouwfase monitort en registreert men op het werk de inspanningen die worden gedaan om duurzaam te bouwen m.b.t. de belangrijke bouwplaats gerelateerde onderdelen van BREEAM zijnde de credits MAN-2, MAN-3 en WASTE-1.Men monitort o.a.

 • registreren en rapporteren van afval,
 • registreren en monitoren van waterverbruik,
 • registreren en monitoren van energieverbruik,
 • te verwachten bouwoverlast (geluid, stof, etc),
 • rittenregistratie,
 • waarborging kwaliteit gevels

  De locatie Leidsche Rijn Centrum ligt nabij het station Leidsche Rijn en het busstation. Dit geeft goede scores op het gebied van bereikbaarheid en voorzieningen. De overige scores worden behaald met een omvangrijk pakket aan maatregelen o.a.;

 • Energie zuinige liften en roltrappen,
 • Hoogfrequente en/of LED verlichting,
 • Waterbesparende voorzieningen, lekdetectie,
 • Toepassen duurzame energie, warmte en koude opslag
 • PV-panelen op de daken
 • Info schermen met naast reclame ook algemene informatie over bijvoorbeeld het stadscentrum, het weer en het openbaar vervoer,
 • Ecologische voorzieningen, zoals binnentuinen. Mitigerende maatregelen voor de vleermuis en zwaluwgier,
 • Commissioning installaties
 • Toepassen duurzame bouwmaterialen

  De BREEAM-NL certificering van Leidsche Rijn Centrum omhelzen een tiental certificaten. Er zijn certificaten per functie (kantoren of winkels) en per gebouwblok. De kantoren worden afgebouwd opgeleverd en voldoen aan de BREEAM 3*. De winkels worden casco opgeleverd en voldoen aan de BREEAM 2*. Alle winkelunits maken ook onderdeel uit van de certificering. Dit betekend dat de huurders hun eigen installatie en bouwkundige afwerking aanbrengen. Deze moet uiteraard ook voldoen aan de eisen die er gesteld zijn t.a.v. BREEAM-NL

  Inmiddels heeft de opening van het stadscentrum plaatsgevonden en zijn een groot aantal winkeliers ingehuisd. Op dit moment is men druk bezig om de benodigde bewijslasten te verzamelen van het casco gedeelte van de winkels en de inbouwvoorzieningen welke door de winkeliers zijn aangebracht in de units. Afhankelijk van de situatie zullen de winkels in de diverse bouwblokken de vereiste 2* (Good) gaan halen. Een aantal bouwblokken zullen naar alle waarschijnlijkheid een 3* (Very Good) gaan halen.

  Het kantoorgebouw Uffizi is in de 2e helft van 2018 in gebruik genomen door een 6 tal huurders. De bewijslasten van de diverse huurders zijn grotendeels binnen. Het certificaat zal begin 2019 worden aangevraagd. Het Kantoorgebouw Rivoli zal in de 1e helft van 2019 in gebruik worden genomen door een 2-tal huurders. De certificering van dit kantoorgebouw zal in de loop van 2019 plaatsvinden. Uitgangspunt voor beide kantoorgebouwen is een 3* (Very Good).